Hệ thống báo cháy Leaders Tech

This is an automated integral system to monitor and control various equipments in medium and massive size buildings from central office remotely (Đây là một hệ thống tích hợp tự động để giám sát và kiểm soát các thiết bị khác nhau trong các tòa nhà kích thước vừa và lớn từ văn phòng trung tâm điều khiển từ xa)